Mar
24

Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Ето за какво ще ви послужи удостоверението за семейно положение, съпруг и деца:

В случай, че сте решили да продавате имот или да теглите кредит от банка, задължително условие е да се снабдите с въпросното удостоверение за семейно положение. Всъщност, пълното наименование на удостоверението е “Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца”.

Обръщаме внимание на факта, че също така има документ, който се нарича само “Удостоверение за семейно положение”, но документът, който на вас ще ви е нужен в гореописаните случаи е именно – “Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца”.

От къде и как да се сдобиете с удостоверение за семейно положение, съпруг и деца:

Съгласно Наредба РД-02-20-6 от 24 Април 2012 г., удостоверенията за семейно положение, съпруг и деца се издават от общините въз основа регистъра на населението.

В посочената Наредба РД-02-20-6 фигурира чл. 2, ал. 2, благодарение, на който вече не е задължително условието да се сдобиете с удостоверение само от общината, в която сте регистрирани по лична карта, както беше доскоро.

“Чл. 2. (1) Удостоверения въз основа на регистъра на населението се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.
(2) Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.”
Пример: Ако сте регистрирани по лична карта в гр. Пловдив, но живеете и работите в гр. София, и желаете да кандидатствате за кредит или да продавате имот в столицата, можете да си спестите пътуването и да си набавите необходимия документ от почти всяка община.
В Наредбата съществува обаче и чл. 2, ал. 3, която гласи, че “Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават само за лицата, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община.”, т.е. в тези случаи пътувате до родния край или правите нотариално заверено пълномощно на някой роднина или близък, живеещ там, където сте регистрирани по лична карта, който да ви снабди с удостоверението за семейно положение, съпруг и деца.
Цени и срокове за изготвяне на удостоверението за семейно положение, съпруг и деца: 
Има три основни вида поръчки:
  1. Нормална – за 7 работни дни – струва 5 лева;
  2. Бърза – за 3 работни дни – струва 7.50 лева;
  3. Експресна – до 24 часа – струва 10 лева.

Защо е нужно удостоверението за семейно положение, съпруг и деца:

В случай, че продавате имот, нотариусът е задължен да ви изповяда сделката, дори да не предоставите удостоверението. Това се получава поради електронният достъп на нотариусите до Национална база данни Население /НБД Население/, както и до системата – Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/. От Министерство на правосъдието е зададена официална бланка, в която продавачът – собственик на имота, само декларира семейното си положение, а нотариусът сверява чрез електронния си достъп, дали декларираното отговаря на записаното в Национална база данни Население.

Ако сте решили да кандидатствате за кредит, банката кредитор задължително ще изисква от вас въпросното удостоверение. То ще бъде нужно както за кредитополучателя, така и за собственика на имота, който ще се ипотекира. За тях е важно да разполагат с официален писмен документ, заверен от общината, в който да е описано точно и ясно семейното положение на кредитоискателя и на собственика на ипотекирания имот. Това се прави именно заради пропуските и допуснатите грешки в Национална база данни Население, Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението както и честата липса на комуникация между общините, в които се съхраняват личните регистрационни картони на гражданите и които издават удостоверенията за семейно положение.

Източник –