Ето за какво ще ви послужи удостоверението за семейно положение, съпруг и деца:

В случай, че сте решили да продавате имот или да теглите кредит от банка, задължително условие е да се снабдите с въпросното удостоверение за семейно положение. Всъщност, пълното наименование на удостоверението е “Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца”.

Обръщаме внимание на факта, че също така има документ, който се нарича само “Удостоверение за семейно положение”, но документът, който на вас ще ви е нужен в гореописаните случаи е именно – “Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца”.

От къде и как да се сдобиете с удостоверение за семейно положение, съпруг и деца:

Съгласно Наредба РД-02-20-6 от 24 Април 2012 г., удостоверенията за семейно положение, съпруг и деца се издават от общините въз основа регистъра на населението.

В посочената Наредба РД-02-20-6 фигурира чл. 2, ал. 2, благодарение, на който вече не е задължително условието да се сдобиете с удостоверение само от общината, в която сте регистрирани по лична карта, както беше доскоро.

“Чл. 2. (1) Удостоверения въз основа на регистъра на населението се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.
(2) Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.”
Пример: Ако сте регистрирани по лична карта в гр. Пловдив, но живеете и работите в гр. София, и желаете да кандидатствате за кредит или да продавате имот в столицата, можете да си спестите пътуването и да си набавите необходимия документ от почти всяка община.
В Наредбата съществува обаче и чл. 2, ал. 3, която гласи, че “Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават само за лицата, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община.”, т.е. в тези случаи пътувате до родния край или правите нотариално заверено пълномощно на някой роднина или близък, живеещ там, където сте регистрирани по лична карта, който да ви снабди с удостоверението за семейно положение, съпруг и деца.
Цени и срокове за изготвяне на удостоверението за семейно положение, съпруг и деца: 
Има три основни вида поръчки:
 1. Нормална – за 7 работни дни – струва 5 лева;
 2. Бърза – за 3 работни дни – струва 7.50 лева;
 3. Експресна – до 24 часа – струва 10 лева.

Защо е нужно удостоверението за семейно положение, съпруг и деца:

В случай, че продавате имот, нотариусът е задължен да ви изповяда сделката, дори да не предоставите удостоверението. Това се получава поради електронният достъп на нотариусите до Национална база данни Население /НБД Население/, както и до системата – Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/. От Министерство на правосъдието е зададена официална бланка, в която продавачът – собственик на имота, само декларира семейното си положение, а нотариусът сверява чрез електронния си достъп, дали декларираното отговаря на записаното в Национална база данни Население.

Ако сте решили да кандидатствате за кредит, банката кредитор задължително ще изисква от вас въпросното удостоверение. То ще бъде нужно както за кредитополучателя, така и за собственика на имота, който ще се ипотекира. За тях е важно да разполагат с официален писмен документ, заверен от общината, в който да е описано точно и ясно семейното положение на кредитоискателя и на собственика на ипотекирания имот. Това се прави именно заради пропуските и допуснатите грешки в Национална база данни Население, Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението както и честата липса на комуникация между общините, в които се съхраняват личните регистрационни картони на гражданите и които издават удостоверенията за семейно положение.

Източник – 

 

 

9col_sn2

В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Източник – http://www.cadastre.bg/

danachna-otsenka

 

Един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот /покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит/ е Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.

За съжаление, това е и документът, който създава доста главоболия на собствениците. Причините са няколко – от незнание на продавача за задължителните реквизити на този документ и пропуски в декларирането промяна на данни, до изключително честите технически грешки, допускани от служителите, издаващи данъчните оценки.

В резултат на  това, честа практика е за един документ, собственикът на имота да се разхожда няколко пъти – излишна загуба на време и нерви. Още по-неприятни са случаите, когато е нужно спешното набавяне на данъчна оценка на имота, а това, поради неподготвеността на продавача, се оказва невъзможно.

Ето защо, ако сте продавач на недвижим имот, научете какво трябва да направите, ако ви предстои набавянето на удостоверение за данъчна оценка на имота.

Защо е необходимо удостоверението за данъчна оценка на имот?

За да може държавата да си събере по-лесно данъците. Най-просто казано: Имате задължения към хазната, свързани с имота? Докато не ги платите – не може да се разпореждате с него. Прост, но много ефикасен метод за събиране на данъци.

От кого се издава?

От съответната данъчна служба към общината – по местонахождение на имота. Ето и списък с адресите на подразделенията на „Местни данъци и такси“ към общините на територията на гр.София – Адреси на подразделения Местни данъци и такси-гр.София.

Какво ще ви е необходимо, за да получите този документ?

На място носете оригинал на документа за собственост /само за сверка/ и прилагате негово копие. В случай, че сте получили имота по наследство, необходимо ви е и удостоверение за наследници, с което да удостоверите това. Попълвате и молба по образец за удостоверение за данъчна оценка на имот, която /за Софийска община/ може да изтеглите оттук – искане за данъчна оценка.

От кого може да бъде получен документа?

Всяко заинтересувано лице може да подаде молба за данъчна оценка, но само собственик или упълномощено лице може да получи готовия документ.

Важно! При съсобствен имот е достатъчен един от собствениците – той получава вместо всички.

За какъв срок ще получите данъчна оценка и колко ще ви струва?

Двуседмичен е стандартният срок за изготвяне и започва да тече от датата на подаване на заявлението.

В Столична община за този срок ще трябва да заплатите 17 лева. Може да заявите бърза поръчка – 7 дни – ще ви струва 25.50 лева, или експресна поръчка – 3 дни – 34 лева.

Валидност на данъчната оценка:

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година, удостоверението е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.

За да спестите пари: ако очаквате да прехвърлите имота през първото полугодие, не е нуждо да даплащате данъците за имота за цялата година.

Източник – 

10009311_736291523104364_8706055297827153525_nДоходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната
данъчна декларацията за облагане на доходите на физически лица. Законът позволява на
наемодателите да намалят облагаемия си доход с 10 % разходи, като не се изискват документи
или доказателства, че разходите са реално извършени.

 

1. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи имоти на други физически лица.

Деклариране

Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите
(Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от
наем. Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите – физически лица,
отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни
декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на
тези декларации е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до
края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие декларация
за облагане с авансов данък не се подава, не се и внася авансов данък.

Плащане

Физическите лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица,
задължително правят авансови вноски за доходите от наем. Вноските са тримесечни и се
превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя. Вноските се определят,
като размерът на получения доход от наем през съответното тримесечие, намален с 10%
разходи, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Срокът за авансовите вноски за доходите от
наем е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на
октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие авансови вноски не
се дължат.
Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация се внася по сметката на
НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от
наем.

708592305Продажбата на дома никак не е лесна работа. За да получите максимално добра цена за минимално кратък срок, трябва да вложите допълнителни усилия за подобрението му.

Първо е добре да се консултирате с професионален брокер, който без съмнение и от опит може да ви даде насоки за основните потенциални участъци с нужда от подобрение.

Има няколко лесни и бързи стъпки, които ще ви улеснят преди да започнете процеса по продажба на имота си. Ключът, както винаги, е в детайлите.

 1. Мухъл

В случай, че сте от хората, които са избрали да не санират дома си, а вашите съседи са го направили, е твърде възможно по ъглите на част от стените ви да се е появил мухъл. Има доста богато разнообразие от препарати за почистване, но имайте предвид, че особено в зимните месеци бързо се разпространява, затова се погрижиете навреме! Банята е друга уязвима зона, така че огледайте всяко кътче.

 1. Уреди

В случай, че сте решили да продадете имота си с част от уредите, които вече не използвате но работят, уверете се, че наистина функционират и са добре почистени. Едно от най-неприятните и сконфузни неща, е да рекламирате дома си с инсталирани уреди, а при оглед да се окаже, че създават проблеми.

 1. Тоалетната

Звучи малко прекалено, но именно това е елементът, който най-често има нужда от проверка и усъвършенстване. На пазара има не твърде скъпи варианти. Инвестицията обаче си заслужава, защото ще придаде съвсем нова представа и оценка за вас и дома ви. Хигиената във всяка стая от дома ви е ключова за продажбата.

 1. Дръжки

Както вече сме ви споделяле, кухнята е едно от помещенията, което или може окончателно да развали сделката, или да наклони везните във ваша полза. Там, разбира се, се изискват и доста средства за ремонт. Има обаче един лесен трик за освежяването й – просто сменете дръжките на шкафовете и добре почистете вратитичките. Именно те най-често и най-бързо се зацапват. Подберете внимателно новите дръжки и бъдете сигурни, че бъдещите купувачи, особено дамите, ще забележат разликата.

 1. Външната врата

Да купувате нова външна врата изискава сериозна инвестиция. Но, след добро почистване, а защо не и един пресен слой боя (където това е възможно), неминуемо ще придаде нов и приветлив вид на вашия дом. Няма да навреди и да инвестирате в ново килимче пред вратата. Нека не забравяме – първото впечатление е най-важно!

Каквото и да е състоянието на дома ви, усмивката и позитивното отношение винаги се забелязват. Не ги подценявайте!

Не забравяйте, че професионалният брокер е с опит в подобраване на  ключови детайли на имоти и би ви дал най-бързи и адекватни съвети от практиката, от къде да започнете и как да не губите излишно време и средства в ремонти.

По материали от – За ИМОТИТЕ.БГ

2884168129Експертите непрекъснато анализират пазара на имоти, т.к. той е динамичен и трябва да ви бъдат от полза при продажба във всяка възможна ситуация и при всички условия.

Има някои тенденции обаче, които рядко се комуникират пред широка публика и могат да се окажат изненада и за самите тях.

Например, броят на кафенетата около дома ви са право пропорционални на цената му. Въпреки това невинаги съветваме купувачите да избират оживени райони.
В областта на по-забавните тенденции е наблюдението, че противно на очакванията много дами брокери се справят по-добре с продажбите отколкото своите колеги от мъжки пол.

Ето и още някои интересни тенденции, които подбрахме за вас, а може би и сами сте установили вече.

Банята привлича купувачи
Много от вас биха се зачудили на коя стая в дома си да наблегнат, за да могат да го продадат на оптимална цена. Оказа се, че това е именно банята. Качественият й ремонт ви носи 1,7 пъти възвръщаемост. Според експертите най-малко внимание трябва да отделяте на мазето и килерите. Не се престаравайте и с кухнята, просто се погрижете да е чиста. Там всеки иска да внесе собствена атмосфера.

Силата на думите
В обявата за имота си най-добре е да използвате съветите на професионален брокер и да не хабите излишни нерви. Ако все пак решите и сами да рекламирате имота си, внимавайте как ще го опишете. Според проучванията думи като ‘’луксозен’’ и ‘’просторна гледка’’ ви носят повече бонус точки при продажба отколкото ‘’уникален’’ и ‘’добра инвестиция’’. Важно е да включите конкретни неща, а не да изпадате в патос и празно хвалене.

Най-лошото време за продажба на имот
Това е втората седмица на декември. Едва ли може да се изненадаме. Около коледното пазаруване едва ли се чудим къде да похарчим излишни пари. В началото на януари обаче пазарът се раздвижва и дори ще си направите услуга, ако още преди пролетта съумеете да продадете или дадете под наем имота си. Това е особено вярно на българския пазар през зимния сезон, в началото на 2016-та. Правилният момент е всичко в продажбите.

Психологическата граница
Всички знаем политиката на супермаркетите за цените – 4,99 продава по-добре от 5,00. Този трик действа безотказно, защото според психолозите умело ни заблуждава, че цената на стоката е по-близо до 4, отколкото до 5. Оказа се, че доста брокери използват същия метод, за да продадат по-скъп имот и имат доста добът успех. 64,999 евро е по-добре от 65,000. Професионалният ви личен брокер ще ви посъветва за още трикове при ценообразуване.

Късметът
Доста платежоспособни кленти искат точно определен номер на улица. Просто искат да живеят ‘’на любимото си число’’. Едва ли ви изненадваме с това, че предпочитаните номера са 3,7,9 и 1. От друга страна, ако са по-религиозни може да избягат с писъци от номер 6 или 66 (числото на Дявола). Доста хора имат и претенция към името на улицата, защото не им звучи добре. Все пак е важно какво име ще стои на личната ни поща. За предпочитане са тези на цветя или велики писатели и творци. Името на квартала също е от сериозно значение. В София предимство имат ‘’Борово’’, ‘’Иван Вазов’’ и ‘’Белите брези’’ например. Случайност?

И номер 6…
Най-важната зависимост при покупко-продажба на имот остава обаче доверието ви в личния брокер. Трябва и активно да си комуникирате за всичко, което ви притеснява или което не ви е ясно. Ето само някои от важните въпроси, които не трябва да се изпускат.

По материали от – За ИМОТИТЕ.БГ

LogоПрофесията Брокер е много по-комплексна и интересна от общопознатите представи за нея.

Неговата задача е да предоставя коректни насоки и отговори в работата си и с продавачи, и с купувачи на имот.

Сами разбирате, че това е доста сложно и малко са наистина добрите специалисти.

Най-успешните брокери са именно онези, които разсъждават в дългосрочен план и онези, които ви дават насоки отвъд вашите въпроси.

Ето няколко теми, които имат значение при работата ви с брокер.

 1. По-голяма къща, по-сериозен план

Да, разбира се, че при продажба на по-голям или по-скъп имот, брокерът ви ще получи по-висока комисионна. Само че, независимо дали купувате или продавате, по-големият имот изисква повече усилия. Ако сте купувач,брокерът трябва да ви напомни за допълнителните разходи и след сключване на сделката. Ако сте продавач, е нужно да ви уведоми, че продажбата може да бъде по-сложна от очакваното и трябва да ви изготви план за действие.

 1. Ще задържи ли имотът стойността си?

Такива прогнози е трудно да бъдат направени. Това, което опитните професионалисти ще ви кажат е, че от основно значение във времето са транспортните връзки, наличието на магазини, удобства, вид строителство, близост до университети, административни учреждения, болници, работодатели и тн. Например, предстоящо строителство на мащабни проекти във вашия район има логика да покачи цената на имота.

 1. Какво да подобрите

Ако сте продавач, разговорът за това, което можете и трябва да подобрите в имота си преди продажбата също е важен. Опитният професионалист трябва деликатно да да ви посочи ключовите места, които биха могли да бъдат обновени. По тази тема говорим в отделна стат
ия
.
Така ще даде по-добър шанс за продажба на имота ви. Важно умение на опитния брокер е набитото око – радвайте се, ако забелязва детайлите.

 1. ‘’Страхотна сделка’’ и ‘’страхотен имот’’ не винаги е едно и също

Независимо дали продавате или купувате, тази максима важи за вас. Брокерът трябва да ви създаде реалистична представа за това каква цена да очаквате. Той/тя трябва да подкрепи тезата си с аргументи от обшата ситуация на пазара до конкретиката на вашия имот. Оценка ‘’на око’’ или такава, базирана на ‘’средната цена в района’’ е знак за недостатъчен опит.

 1. Мислете в дългосрочен план

За купувачите – не винаги най-евтиният вариант е най-добър. В зависимост от това за каква цел ви трябва имотът, опитният брокер може да ви насочи към по-подходящ такъв за вас от онзи, който сте си представяли сами. Тук опитът на професионалиста също казва тежката си дума. Неговата задача ще е да ви издейства максимално добри и благоприятни условия за сключване на сделката.

За продавачите – понякога може да се наложи да изчакате пускането на имота на пазара по препоръките на брокер. Доверете се, когато ви дадеподробна информация и обосновка защо се налага това и какви ползи може да ви донесе. Разбира се, вашата роля е да изисквате актуалното му мнение и аргументи по темата на всеки етап.

 1. Набележете си точни цели

Добрите брокери не обичат да си губят времето. Те са конкретни, точни и ясни, но ще искат същото от вас. Всичко е с цел да се спести излишно време в лутане. Ако продавате имот, те много точно ще ви насочат към прогнозна цена, както и към нещата, които трябва да се подобрят. Ако сте купувач – ще ви кажат веднага възможна ли е мечтаната цена според онова, което искате, и ще ви предложат различни варианти. При всички положения, колкото по наясно сте с онова, което искате, толкова по-ползотворно ще е сътрудничеството ви.

 1. Не купувайте/не продавайте

Много рядко ще чуете подобно изречение от  брокер, но ако това се случи знаете, че е истина. Добрият професионалист винаги ще се стреми да ви предпази от неизгодна сделка – било по отношение на цена, район или нещо друго. Доверете му се, но изискайте от него да ви предложи по-добра оферта. Ако се справи, знаете със сигурност, че стоите пред правилния човек.

По материали от – За ИМОТИТЕ.БГ