Feb
19

Облагане на доходите от наем на недвижим имот

10009311_736291523104364_8706055297827153525_nДоходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната
данъчна декларацията за облагане на доходите на физически лица. Законът позволява на
наемодателите да намалят облагаемия си доход с 10 % разходи, като не се изискват документи
или доказателства, че разходите са реално извършени.

 

1. Облагане на доходите на физически лица, отдаващи имоти на други физически лица.

Деклариране

Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите
(Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от
наем. Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите – физически лица,
отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни
декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на
тези декларации е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до
края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие декларация
за облагане с авансов данък не се подава, не се и внася авансов данък.

Плащане

Физическите лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица,
задължително правят авансови вноски за доходите от наем. Вноските са тримесечни и се
превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя. Вноските се определят,
като размерът на получения доход от наем през съответното тримесечие, намален с 10%
разходи, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Срокът за авансовите вноски за доходите от
наем е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на
октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие авансови вноски не
се дължат.
Данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация се внася по сметката на
НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от
наем.